Skip links

Leveringsvoorwaarden

Definities

 1. Beekman Watersport BV: Beekman Watersport BV, gevestigd te Goes onder KvK nr. 22030645.
 2. Klant: degene met wie Beekman Watersport BV een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Beekman Watersport BV en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen,
  overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
  Beekman Watersport BV.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Beekman Watersport BV betalen,
  tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere
  betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
  klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
  voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Beekman Watersport BV de
  klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.
 3. Beekman Watersport BV behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
  onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de
  diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Beekman Watersport
  BV gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de
  wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag
  dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
  gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
  schadevergoeding verschuldigd aan Beekman Watersport BV.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Beekman Watersport BV zijn verplichtingen opschorten
  totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant,
  zijn de vorderingen van Beekman Watersport BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Beekman
  Watersport BV, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Beekman
  Watersport BV te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Beekman Watersport BV gerechtigd het recht van reclame in te
  roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Beekman Watersport BV roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
  elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
  producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Beekman
 4. Watersport BV, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige
uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Beekman Watersport BV kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten
  van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien
  van Beekman Watersport BV heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid
  heeft gesteld.
 2.  De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
  betalingen verschuldigd is aan Beekman Watersport BV.
 3. Beekman Watersport BV is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs
  lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Beekman
Watersport BV te verrekenen met een vordering op Beekman Watersport BV.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Beekman Watersport BV blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig
  heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Beekman Watersport BV, met
  inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Tot die tijd kan Beekman Watersport BV zich te allen tijde beroepen op zijn
  eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
  verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Beekman Watersport BV een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
  overeenkomst als ontbonden en heeft Beekman Watersport BV het recht om schadevergoeding,
  gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Beekman Watersport BV, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Beekman
  Watersport BV het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel
  alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
  levering niet aan Beekman Watersport BV kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Beekman Watersport BV opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
  overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Beekman
  Watersport BV door Beekman Watersport BV schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de
  klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
  evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Beekman Watersport BV niet
  binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets
  anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde
producten tijdig kan plaatsvinden.

Levering zaken in opdracht

 1. De klant is verplicht de in zijn opdracht door Beekman Watersport BV geproduceerde zaken af
  te nemen.
 2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven
  deze ter beschikking staan van Beekman Watersport BV. Niet afgenomen zaken worden voor
  rekening en risico van de klant opgeslagen. Beekman Watersport BV mag altijd gebruik maken van
  de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de
klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,
  alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een
  aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Beekman Watersport BV niet aansprakelijk
  kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
  beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden
  aan Beekman Watersport BV, bij gebreke waarvan Beekman Watersport BV niet aansprakelijk
  kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden
  tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
  overeenkomst
  – zaken van Beekman Watersport BV die bij de klant aanwezig zijn
  – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Beekman Watersport BV de polis van deze verzekeringen
  ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum,
  is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen
  geheel voor rekening van de klant.

Montage en installatie

Hoewel Beekman Watersport BV zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo
goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het
geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat
  deze voor Beekman Watersport BV enkel een inspanningsverplichting en dus geen
  resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt
  door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
  ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door
  de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
  overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
  feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het
  product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is
  voldaan:
  – ruilen vindt plaats binnen 8 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  – het product wordt teruggebracht in de originele verpakking dan wel met de nog
  aangehechte originele (prijs)kaartjes
  – het product is nog niet gebruikt
 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen
  of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en speciaal voor de klant bestelde
  producten kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Beekman Watersport BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Beekman Watersport BV heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk)
  te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
  betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Beekman Watersport BV tijdig kan beginnen aan
  de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Beekman Watersport BV tijdig kan beginnen aan
  de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra
  uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
  uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar
  aan Beekman Watersport BV.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
  gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
  zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Beekman Watersport BV de betreffende
  bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Beekman Watersport BV redelijkerwijs
  verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
  overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en
  extra uren voor rekening van de klant.

Uitvoering van een dienst

 1. Beekman Watersport BV zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te
  voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander
  conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed
  dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.
 2. Indien Beekman Watersport BV op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig
  of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Beekman Watersport BV de klant
  hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Beekman Watersport BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door Beekman Watersport BV geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Beekman Watersport BV geleverd product of verleende dienst zo
  spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
  van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Beekman Watersport BV daarvan zo
  spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen,
  op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Beekman Watersport BV uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van
  de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
  zodat Beekman Watersport BV in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
  leiden dat Beekman Watersport BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
  verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Beekman Watersport BV.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Beekman Watersport
  BV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Beekman Watersport BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Beekman Watersport BV verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Beekman Watersport BV

 1. Beekman Watersport BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
  voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Beekman Watersport BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
  voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
  overeenkomst.
 3. Beekman Watersport BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Beekman Watersport BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
  dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke
  van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
  aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus
  zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
  enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Beekman Watersport BV vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee
wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Beekman Watersport
  BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming,
  gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Beekman Watersport BV niet blijvend of tijdelijk
  onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Beekman Watersport BV in verzuim is.
 3. Beekman Watersport BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de
  klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel
  indien Beekman Watersport BV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede
  grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Beekman
  Watersport BV in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Beekman
  Watersport BV kan worden toegerekend in een van de wil van Beekman Watersport
  BV onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
  klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
  redelijkheid niet van Beekman Watersport BV kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en
  overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
  onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Beekman Watersport BV 1 of meer
  verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
  totdat Beekman Watersport BV er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd,
  mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Beekman Watersport BV is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
  verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging leveringsvoorwaarden

 1. Beekman Watersport BV is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Beekman Watersport BV zoveel mogelijk vooraf met de klant
  bespreken.
 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de
  overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
  overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beekman Watersport BV.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
  3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar
  blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
  het dichtst in de buurt komt van wat Beekman Watersport BV bij het opstellen van de
  voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 03 april 2022.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het
  Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beekman Watersport BV is gevestigd, is
  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
  dwingend anders voorschrijft.